Publicatieplicht ANBI


Publicatieplicht ANBI

U kunt uw giften aan onze stichting opgeven aan de belasting.

Als ANBI-stichting zijn wij verplicht de volgende gegevens te publiceren:

 

Naam: Stichting Worldwide Power Of Hope

 

Gironummer : NL47 INGB 0006 6512 40

 

Kamer Van Koophandelnummer : 61638714

 

RSIN nummer : 854424763

 

Contactgegevens:

Haydnplantsoen 6

1323 Almere

info@worldwidepowerofhope.org

 

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel:

 – het (doen) bieden van nationale en internationale ondersteuning aan

plaatselijke (geloofs)gemeenschappen, zowel op praktisch als

geestelijk gebied, dit alles in de ruimste zin van het woord.

 

Beleidsplan:

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  – het (doen) organiseren van zendingsreizen, in de ruimste zin van

het woord;

  – het (doen) bieden van financiële en praktische hulp, in de ruimste

zin van het woord;

  – het (doen) organiseren van evenementen, activiteiten en/of

bijeenkomsten;

  – zowel nationaal als internationaal al datgene te doen of te laten

verrichten wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk,

nuttig en/of gewenst is.

 

Bestuurssamenstelling

J.H.M. Verhoef   Voorzitter

F.J. v Hulst   Penningmeester

L. Visser   Secretaris

 

Beloningsbeleid:

Geen der bestuurders kan over het vermogen van de stichting

beschikken als ware het zijn eigen vermogen.

3.5. De stichting mag geen uitkeringen doen of beloning toekennen aan

een oprichter en/of bestuurder. Hieronder wordt mede begrepen het

toekennen van enig voordeel ten laste van de stichting, hetzij

rechtstreeks, hetzij middellijk, uit hoofde van aan de stichting geleverde

goederen

of diensten.

  Bestuursleden hebben wel recht op vergoeding van de door hen in

uitoefening van hun functie gemaakte kosten en niet bovenmatige

vacatiegelden.

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten:

Zie de verschillende pagina’s op de site.

 

Financiële verantwoording:

 

Verantwoording 2015:

Bankkosten € -106,99
Beginsaldo € 2.500,00
Diversen € -995,28
Giften € 7.825,00
Rente € 11,14
Zending binnenland € -275,00
Zending buitenland € -2.394,92
Eindsaldo € 6.563,95

 Verantwoording 2016:

Bankkosten € -125,25
Diversen € -181,74
Giften € 5.245,00
Rente € 13,18
Zending buitenland € -3.169,74
Zending binnenland € -1.124,32
Beginsaldo € 6.563,95
Eindsaldo € 7.221,08

Verantwoording 2017:

Bankkosten € -195,89
Diversen € -184,50
Giften € 3610,00
Rente € 2,03
Zending buitenland € -7033,63
Zending binnenland € -720,00
Beginsaldo € 7221,08
Eindsaldo € 2699,09